Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego

 

Fundacja Komeńskiego powstała w 2003 roku z inicjatywy grupy psychologów, pedagogów i społeczników. Jesteśmy organizacją pozarządową, nie prowadzimy działalności gospodarczej, nasze środki pochodzą z dotacji i darowizn. Od 2005 roku posiadamy status organizacji pożytku publicznego.

Nasza misja

Dążymy do zapewnienia możliwie najlepszych warunków rozwoju i równych szans edukacyjnych dzieciom od urodzenia do 10 roku życia. Szczególnie dbamy o dobro tych dzieci, które mają mniejsze szanse na udany start w dorosłe życie – dzieci z małych miejscowości, ze środowisk zaniedbanych kulturowo i ekonomicznie. Naszym priorytetem jest wyrównywanie szans edukacyjnych oraz podnoszenie jakości opieki i edukacji małych dzieci.Chcemy przyczynić się do ukształtowania nowego pokolenia twórczych i ciekawych świata ludzi, którzy w życiu będą kierowali się zasadami tolerancji i solidarności społecznej.

Nasze działania

Nasze działania skierowane są do organizacji pozarządowych, przedstawicieli samorządów lokalnych, rodziców i nauczycieli. Działamy na poziomie ogólnopolskim i lokalnym.

Na poziomie ogólnopolskim poprzez raporty, badania, konferencje i wydawnictwa promujemy potrzeby edukacyjne małych dzieci. Prowadzimy także działania rzecznicze, współpracujemy m. in. z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Podsekretarzem Stanu ds. społecznych w Kancelarii Prezydenta RP oraz Rzecznikiem Praw Dziecka.

Na poziomie lokalnym poprzez szkolenia, programy i konsultacje pomagamy gminom wiejskim i organizacjom pozarządowym we wprowadzaniu i finansowaniu nowoczesnych rozwiązań edukacyjnych dla małych dzieci.

Wszystkie nasze programy prowadzimy we współpracy z samorządami wiejskimi i/lub organizacjami pozarządowymi. Współpracujemy z ponad 250 gminami wiejskimi i 150 organizacjami pozarządowymi z całej Polski.

Dzięki współpracy ze polskimi i światowymi ekspertami w zakresie wczesnej edukacji mamy dostęp do najnowszych osiągnięć pedagogicznych i rozwiązań organizacyjnych, które przeszczepiamy na grunt Polski.

Nasze największe osiągnięcia

– Wprowadzenie na grunt Polski alternatywnych – w stosunku do przedszkola – form edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku 3-5 lat i doprowadzenie – w koalicji z organizacjami pozarządowymi – do wpisania tych form do Ustawy o systemie oświaty. Dotąd pomogliśmy w powstaniu ponad 350 takich alternatywnych form w gminach wiejskich.

– Zaadaptowanie na grunt Polski Grup Zabawowych – innowacyjnej formy edukacyjnej dla dzieci w wieku od pół roku do 4 lat i ich rodziców. Pomogliśmy w powstaniu ponad 250 Grup Zabawowych terenach wiejskich.

– Wypracowanie modułu szkoleniowego „Lokalne strategie wyrównywania szans edukacyjnych” ” włączające najmłodszych obywateli w działania gminy. Strategie wypracowywane są partycypacyjnie w dialogu społecznym przez przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych, nauczycieli i rodziców. „Strategie” jako dobra praktyka znajdują na Witrynie Obywatelskiej Prezydenta RP.

– Zainicjowanie powstania Partnerstwa na rzecz Edukacji Małych Dzieci (PREMD), które zrzesza obecnie 132 organizacji pozarządowych z całej Polski. PREMD to ruch społeczny, który poprzez działania promocyjne, edukacyjne i rzecznicze dąży do zapewniani małym dzieciom możliwie najlepszego środowiska rozwojowego i edukacyjnego.  W 2014 r. Partnerstwo  przekształciło się w Federację PREMD.

– W 2013 r. otrzymaliśmy od Rzecznika Praw Dziecka Odznakę Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka (nr 007)

– W latach 2012-2014 we współpracy z kancelarią Prezydenta RP współorganizowaliśmy w ramach Forum Debaty Publicznej 3 debaty poświęcone wczesnodziecięcej opiece i edukacji oraz debatę poświęconą współpracy organizacji pozarządowych z jednostkami samorządu terytorialnego/

– Prezeska Zarządu Fundacji – Teresa Ogrodzińska była członkinią zespołu ekspertów ds. rekomendacji w zakresie polityki rodzinnej, który został powołany decyzją szefa Kancelarii Prezydenta RP z 17 września 2012 r. Jest także członkinią Kapituły Konkursu „Dobry Klimat dla Rodziny”.

 

Pin It on Pinterest

Share This